Vzdělávací kurzy a semináře z oblasti účetnictví a daní

Logo

Smluvní a obchodní podmínky on-line kurzů a seminářů (dále jen „akcí“)

z cyklu PRAKTICKÉ ÚČETNICTVÍ
(platné od 1. 1. 2024 do odvolání)

 1. Pořadatelem vzdělávacích akcí a provozovatelem webových stránek http://www.praktickeucetnictvi.cz a http://www.prakticke-ucetnictvi.cz (dále jen „webové stránky“) je obchodní korporace ParCon & Partner, v. o. s., se sídlem Kavčí plácek 121/1, 500 03 Hradec Králové 3, IČ 64825264, zapsaná ve veřejném (obchodním) rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka A5253, datum zápisu 15. 11. 1995 (dále jen „pořadatel“).
 2. Zájemce o účast na akci může svou účast na vzdělávací akci (dále jen „akci“) objednat prostřednictvím on-line formuláře na webových stránkách v sekci „Objednání semináře“.
 3. Cena akce je smluvní, konečná a nelze ji nijak krátit.
 4. Platbu za akci provede zájemce na své náklady na bankovní účet pořadatele na základě zálohové faktury, kterou pořadatel zašle e-mailem po objednání akce.
 5. Nebude-li platba odpovídající ceně za akci připsána na účet pořadatele do 3 dnů po objednání, nejpozději však 24 hodin před vyhlášeným zahájením akce, bude objednávka bez náhrady zrušena a účast na objednané akci uvolněna jinému zájemci.
 6. Po přijetí úhrady pořadatelem obdrží zájemce o účast na akci upozornění na jím zadanou e-mailovou adresu o zapsání k účasti na akci. Tím se ze zájemce o účast stává účastník akce (dále jen „účastník“).
 7. Doklad o zaplacení („fakturu“) obdrží účastník e-mailem na jím zadanou e-mailovou adresu do 2 pracovních dnů po přijetí úhrady účastníkem a potvrzení účasti.
 8. Účastník může svou účast na akci zrušit nejpozději do 24 hodin před termínem zahájení akce; v takovém případě mu bude do 3 pracovních dnů vrácena plná cena akce, a to na bankovní účet, ze kterého byla platba uhrazena.
 9. Nezruší-li účastník svou účast podle předchozího bodu nebo pokud se k akci nepřipojí, popř. akci neabsolvuje celou, zaplacená cena za akci se nevrací.
 10. Účastníkovi bude nejpozději 24 hodin před termínem zahájení akce zaslán e-mailem odkaz k připojení k akci on-line. Účastník se zavazuje tento odkaz chránit před zneužitím, zejména před možností připojení jinou osobou než účastníkem.
 11. Účastník při připojení akci prostřednictvím zaslaného odkazu uvede své jméno, pod kterým účast na akci objednal. Pořadatel účast na akci povolí pouze prvnímu účastníkovi s uvedeným jménem, který se takto přihlásí.
 12. Akce jsou určeny pro připojení z osobního počítače, popř. z mobilního zařízení účastníka.
 13. Pořadatel neodpovídá za technické problémy při připojení k akci na straně účastníka a nebude k nim nijak přihlížet.
 14. V případě technických problémů na straně pořadatele, které by vedly k nemožnosti uskutečnění celé akce nebo její části, bude účastníkům vrácena plná cena akce, a to do 3 pracovních dnů na bankovní účet, ze kterého byla platba uhrazena.
 15. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Webové stránky neshromažďují žádné údaje prostřednictvím souborů cookies. Pořadatel shromažďuje o zájemcích o účasti na akci, kteří si účast objednali na webových stránkách, a dále o účastnících akcí následující údaje: akademický titul, jméno a příjmení, rok narození, telefonní číslo, e-mailová adresa. O objednateli akce dále pořadatel shromažďuje tyto údaje o objednateli: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, souhlas se zasíláním nabídek dalších vzdělávacích akcí z webových stránek. Požaduje-li objednatel vystavit doklad (fakturu) za akci, shromažďuje pořadatel dále informace o obchodní firmě či názvu objednatele, adrese, IČ a DIČ. Účastník, zájemce či objednatel má nárok nejdříve 1 pracovní den po skončení akce požádat o vymazání svých osobních údajů z evidence pořadatele, a to zasláním e-mailové zprávy s tímto požadavkem na e-mailovou adresu prakticke.ucetnictvi@gmail.com. Pořadatel provede výmaz bez zbytečného odkladu a vyrozumí o tom účastníka, zájemce či objednatele, který o výmaz požádal, e-mailovou zprávou na adresu, z níž byla žádost zaslána.
 16. Ke kurzům a seminářům, které probíhají on-line formou, není možné objednat zaslání potvrzení o zápisu do kurzu („dárkového certifikátu“) pozemní poštou; v případě jeho objednání bude zaslána pouze elektronická verze ve formátu PDF.
 17. Pořizování zvukových či audiovizuálních záznamů z akcí je zakázáno.
 18. Tyto smluvní a obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne uvedeného v jejich záhlaví. Pořadatel si vyhrazuje právo je kdykoliv změnit, přičemž vylučuje jejich změnu zpětně pro již objednané akce.

PRAKTICKEUCET­NICTVI.CZ © ParCon & Partner, v. o. s., 2008 – 2024


Prohlášení o používání cookies: tyto webové stránky nepoužívají soubory cookies.